Nieodpłatna Pomoc Prawna

/ Możliwość komentowania Nieodpłatna Pomoc Prawna została wyłączona

Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana w Inkubatorze Sąsiedzkiej Energii przy ul. Reduta Wyskok 2 w Gdańsku stanowi element systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego finansowanego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości, za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku. Na terenie Miasta Gdańska zlokalizowanych jest 11 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gdańsku (dalej: Punkt) przy ul. Reduta Wyskok 2, prowadzony przez Fundację Oparcia Społecznego Aleksandry „Fosa” w Gdańsku otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
9:00 – 13:00 9:00 – 13:00 13:15 – 17:15 14:00 – 18:00 9:00 – 13:00

Pomoc prawna udzielana jest na bieżąco, w dniu zgłoszenia do Punktu i bez wcześniejszej rejestracji przez:

  • Marcina Zawiszę – radcę prawnego;
  • Grzegorza Wódeckiego – racę prawnego;
  • Jakuba Gosz – radcę prawnego;
  • Agnieszkę Chyłę – radcę prawnego.

Za zgodą Uprawnionego, w trakcie wybranych porad mogą uczestniczyć wolontariusze.

Kontakt z Punktem:
e-mail: pomocprawna@kwzz.pl

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać (Uprawnieni):
1) młodzież do 26 roku życia,
2) osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
3) seniorzy po ukończeniu 65 lat,
4) osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
5) kombatanci,
6) weterani,
7) zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna udzielana w Punkcie ma charakter konsultacyjny i polega na:
1) poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach,
2) wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
3) udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
4) sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
1) prawa pracy,
2) przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
3) prawa cywilnego,
4) spraw karnych,
5) spraw administracyjnych,
6) ubezpieczenia społecznego,
7) spraw rodzinnych,
8) prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do skorzystania z ww. pomocy:

1) osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej przedkładają oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia, lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2) osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny okazują ważną Kartę Dużej Rodziny;

3) kombatanci i weterani przedkładają zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

4) osoby do 26 roku życia i seniorzy po ukończeniu 65 lat okazują dowód tożsamości;

5) osoby, które znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej składają oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.